هزینه ی شرکت در کنفرانس/ Payment چاپ


هزینه ی ثبت نام(شرکت در کنفرانس)
تا تاریخ ...../...../..... بعد از تاریخ ...../...../.....
دانشجویی : 750000


هیات علمی: 1000000


سایر شرکت کنندگان:2000000- نویسندگان مقاله  به ازای هر مقاله باید 750000 ریال مازاد بر حق ثبت نام مربوطه واریز نمایند.

- حق ثبت نام در کارگاه آموزشی:


شماره حساب جهت واریز هزینه ی کنفرانس:

0107785256000 به نام صندوق ذخیره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، بانک ...............................، کد...........................  • هزینه پرداخت شده مربوط به هزینه شرکت در کنفرانس، دریافت گواهینامه ارائه مقاله(در صورت پذیرش و ارائه مقاله)، گواهینامه حضور در کنفرانس(مشروط بر شرکت در کنفرانس)، پذیرایی میان وعده و ناهار، پکیج مربوط به کنفرانس می باشد.
  • هزینه پرداخت شده در هیچ شرایطی ، بخصوص عدم شرکت در کنفرانس عودت داده نخواهد شد.