هزینه ی شرکت در کنفرانس/ Payment چاپ


هزینه ی ثبت نام(شرکت در کنفرانس)
تا تاریخ ...../...../..... بعد از تاریخ ...../...../.....
دانشجویی : 750000


هیات علمی: 1000000


سایر شرکت کنندگان:2000000- نویسندگان مقاله  به ازای هر مقاله باید 750000 ریال مازاد بر حق ثبت نام مربوطه واریز نمایند.

- حق ثبت نام در کارگاه آموزشی:


شماره حساب جهت واریز هزینه ی کنفرانس:

0107785256000 به نام صندوق ذخیره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، بانک ...............................، کد...........................  • هزینه پرداخت شده مربوط به هزینه شرکت در کنفرانس، دریافت گواهینامه ارائه مقاله(در صورت پذیرش و ارائه مقاله)، گواهینامه حضور در کنفرانس(مشروط بر شرکت در کنفرانس)، پذیرایی میان وعده و ناهار، پکیج مربوط به کنفرانس می باشد.
  • هزینه پرداخت شده در هیچ شرایطی ، بخصوص عدم شرکت در کنفرانس عودت داده نخواهد شد. 

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه1:

مازندران - قائمشهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

 تلفن : 09112287554   نمابر : 01142155116

پست الکترونیک: qceec@qaemiau.ac.ir

مسئول دبیرخانه : حبیب اسماعیل زاده رستم

مدیر پژوهش دانشگاه: دکتر امیر مرزبان

آدرس دبیرخانه 2:

ساری - میدان امام - شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان - ساختمان نور - دفتر انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه مازندران

تلفن و نمابر: 01133360804


تاریخ های مهم / Important Datesمهلت ارسال متن کامل مقاله (Full Paper): 15 آبان 1397

تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 25 آبان 1397

تاریخ برگزاری همایش: 30 آبان1397محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی