کمیته اجرایی / Organization Committee چاپ
نام و نام خانوادگی

سمت


حبیب اسماعیل زاده رستم دبیر کمیته اجرایی همایش
سید محمد کاظم نژاد
دبیر کمیته اجرایی همایش

محمد قربانی مسئول بخش نمایشگاه - نماینده صنعت برق

علی عباس زاده مسئول بخش نمایشگاه - نماینده دانشگاه
عباسعلی پورآقاجان مسئول بخش پشتیبانی(معاون اداری و مالی دانشگاه)

سیروس عبدالملکی مسئول بخش پشتیبانی(معاون مالی و پشتیبانی برق منطقه ای)
علیرضا رستمی کفاکی
عضو کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی

علیرضا محمودپور مسئول بخش تبلیغات و اطلاع رسانی
فردین عنایتی مسئول بخش برنامه های جانبی

محمدجعفر پوررستم مسئول بخش اسکان و پذیرایی
سید روح اله کمالی مسئول بخش دانشجویی

علی عبدی شهرودی
مسئول بخش انتظامات
سیدسعیدحمیدی مسئول بخش فناوری اطلاعات

سید خدایارعلوی مسئول بخش فناوری اطلاعات
بردیا بهنیا
مسئول بخش فناوری اطلاعات

یاسررمضانپور
مسئول بخش انتشارات همایش
حسام حسین زاده
مسئول بخش کارگاه-نماینده دانشگاه