راهنمای ارسال مقاله
ثبت نام / Registration
ارسال مقاله / Paper Submission
شرکت درهمایش
شرکت در کارگاه های علمی
نمایشگاه ها
ثبت نام سایر واحد ها
برنامه و راهنمای کنفرانس

مهندسی برق - قدرت
مهندسی برق -الکترونیک
مهندسی برق -مخابرات
مهندسی برق -کنترل
مهندسی پزشکی
مهندسی کامپیوتر
مهندسی فناوری اطلاعات
کاربرد ریاضی، مدیریت و اقتصاد در مهندسی برق و کامپیوتر


اطلاعات کنفرانس

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت


دکتر سید حسین ابراهیمیان دکتری تخصصی
رئیس دانشگاه- رئیس کنفرانس
مهندس حسین افضلی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای
مهندس قاسم شهابی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مدیر عامل شرکت توزیع مازندران
مهندس کیوان فرحزاد کارشناسی ارشد برق قدرت
مدیر عامل شرکت توزیع غرب مازندران

دکتر سید جعفر موسوی
دکتری تخصصیمعاون علمی دانشگاه
مهندس محسن نعمتی کارشناسی ارشد
مدیر عامل نیروگاه نکاء
مهندس سیدجوادموسوی کارشناسی ارشد مدیرعامل شرکت مخابرات
دکتر مسعود اصغری دکتری تخصصی رئیس دانشکده فنی و مهندسی


پوستر همایش

برگزار کنندگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
با مجوز شماره 2543 مورخ 1396/4/19

با همکاری


اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران
شرکت مخابرات استان مازندران
شرکت برق منطقه ای استان مازندران

شرکت توزیع برق مازندران

دانشگاه علوم و فنون مازندران

انجمن مهندسین برق و الکترونیک مازندران

شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

شرکت تانش

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد قائمشهر

شرکت مدیریت تولید برق نکا

شرکت دهکده فناوری یاران(دیفایا)

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

دانشگاه علم و فناوری مازندران

شرکت برق آرای شمال

دانشگاه آزاد واحد بابل

دانشگاه آزاد واحد ساری

موسسه آموزش عالی علمی کاربری صنعت آب و برق واحد آموزشی مازندران

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور-استان مازندران

شرکت ارتباطات سیار ایران

شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی


نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت


سید جعفر موسوی
دکتری تخصصی معاونت علمی دانشگاه ( رئیس شورای سیاست گذاری)
عباسعلی عنایتی کارشناسی ارشد
(دبیر شورای سیاست‌گذاری)
مسعود اصغری دکتری تخصصی رئیس دانشکده فنی و مهندسی (دبیر کمیته علمی همایش )
حبیب اسماعیل زاده رستم دانشجوی دکتری
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر (دبیر کمیته اجرایی همایش)
عباسعلی پورآقاجاندکتری تخصصیمعاون اداری و مالی دانشگاه

امیر مرزبان
دکتری تخصصی مدیر پژوهش دانشگاه
سیدسعیدحمیدی دانشجوی دکتری مدیرانفورماتیک همایش
نفیسه اسفندیان دکتری تخصصی مدیرگروه مهندسی برق و الکترونیک
حسام حسین زاده
کارشناسی ارشد
عضوهیات علمی گروه برق
یاسررمضانپور دانشجوی دکتری مسئول کمیته انتشارات
سید روح اله کمالی دانشجوی دکتری مدیرگروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
علی عباس زاده سوری
دانشجوی دکتری عضو هیات علمی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
میر امید هادیانی
دکتری تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
سید عسکری قاسمپوری
دانشجوی دکتری عضو هیات علمی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
سید حسین مرادی کارشناسی ارشد
قائم مقام و معاون هماهنگی برق منطقه ای مازندران
ایمان اصغری کارشناسی ارشد
معاون برنامه ریزی و تحقیقات
سید محمد کاظم نژاد دانشجوی دکتری
مدیر دفتر سازماندهی و بهبود روش ها در شرکت برق مازندران
محمود فردی کارشناسی ارشد
مدیر عامل شرکت تانش
فرامرزسپهری دانشجوی دکتری
دبیر انجمن مهندسین برق و الکترونیک مازندران
رضا غفاری کارشناسی ارشد
معاونت توزیع
عایشه قره توقه کارشناسی ارشد

سیدجوادموسوی کارشناسی ارشد مدیرعامل شرکت مخابرات
تقی بارفروشی دکتری تخصصی
عضو هیات علمی دانشگاه نوشیروانی
ایرج احمدی دکتری تخصصی
عضو هیات علمی دانشگاه علم و فناوری بهشهر
محمد فیروزیان
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان مازندران- استاد دانشگاه
رضا برزگر پاشا کارشناسی ارشد
مدیر عامل شرکت برق آرا
امیرحسین خوش صولت دکتری تخصصی
معاون شرکت توزیع غرب مازندران
فردین عنایتی برق قدرت
برق منطقه ای مازندران
یوسف فولادی کارشناسی ارشد مدیر عامل شرکت تولیدی نیروی برق شهید سلیمی
سید اسمعیل نقیبی دانشجوی دکتری
مدیر دفتر برنامه ریزی فنی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان
مرتضی خان محمدی دکتری تخصصی
رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربری صنعت آب و برق واحد آموزشی مازندران
عباس رمدانی دکتری مدیریت استراتژیک رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مازندران
علی اخضری کارشناسی ارشد مشاور امور فنی مدیر مخابرات منطقه مازندران

نام و نام خانوادگی

سمت


حبیب اسماعیل زاده رستم دبیر کمیته اجرایی همایش
سید محمد کاظم نژاد
دبیر کمیته اجرایی همایش

محمد قربانی مسئول بخش نمایشگاه - نماینده صنعت برق

علی عباس زاده مسئول بخش نمایشگاه - نماینده دانشگاه
عباسعلی پورآقاجان مسئول بخش پشتیبانی(معاون اداری و مالی دانشگاه)

سیروس عبدالملکی مسئول بخش پشتیبانی(معاون مالی و پشتیبانی برق منطقه ای)
علیرضا رستمی کفاکی
عضو کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی

علیرضا محمودپور مسئول بخش تبلیغات و اطلاع رسانی
فردین عنایتی مسئول بخش برنامه های جانبی

محمدجعفر پوررستم مسئول بخش اسکان و پذیرایی
سید روح اله کمالی مسئول بخش دانشجویی

علی عبدی شهرودی
مسئول بخش انتظامات
سیدسعیدحمیدی مسئول بخش فناوری اطلاعات

سید خدایارعلوی مسئول بخش فناوری اطلاعات
بردیا بهنیا
مسئول بخش فناوری اطلاعات

یاسررمضانپور
مسئول بخش انتشارات همایش
حسام حسین زاده
مسئول بخش کارگاه-نماینده دانشگاهنام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

تخصص

سمت

مسعود اصغری دکتری تخصصی سیستم های قدرت دبیر کمیته علمی
طاهره فدائیان دکتری تخصصی
مسئول کمیته علمی- بخش برق
نفیسه اسفندیان دکتری تخصصی پردازش گفتار مسئول کمیته علمی- بخش الکترونیک
تقی عابدی
دکتری تخصصی
عضو کمیته علمی برق
سمیه غلامی
دکتری تخصصی
عضو کمیته علمی برق
سید عسکری قاسمپوری دانشجوی دکتری نرم افزار مسئول کمیته علمی- بخش کامپیوتر
اردلان الیاسی دانشجوی دکتری نرم افزار مسئول کمیته علمی- بخش فناوری اطلاعات
علی خطی
دانشجوی دکتری
مسئول کمیته علمی- بخش کنترل
حسام حسین زاده
کارشناسی ارشد

مسئول کمیته علمی- بخش مخابرات
 سید سعید حمیدی
دانشجوی دکتری

مسئول کمیته علمی- بخش کاربرد ریاضی، مدیریت و اقتصاد

در مهندسی برق و کامپیوتر

همایون موتمنی دکتری تخصصی نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
یاسر بزرگی دکتری تخصصی علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مرتضی صابری کمرپشتی دکتری تخصصی هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
رسول عنایتی فر دکتری تخصصی هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
یاسررمضانپور دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
علی عباس زاده دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
حبیب اسماعیل زاده رستم دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
روح الله کمالی دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
علیرضا یوسف پور دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
مجتبی رضوانی دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
میثم هدایتی دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
مرتضی الیاسی دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
زهره یعقوبی دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
میثم یدالله زاده طبری دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
حسین شیرگاهی
دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
رضا جوانمرد دکتری تخصصی هوش مصنوعی و رباتیک دانشگاه علم و فناوری مازندران
حمیدرضا کوهی دکتری تخصصی هوش مصنوعی دانشگاه شمال
بهنام برزگر دانشجوی دکتری نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
علی رضا غفوری دکتری تخصصی سیستم های قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
سید صالح قریشی دکتری تخصصی نانو الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
مهرداد احمدی کمرپشتی دکتری تخصصی سیستم های قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
سمانه سلیمانی دکتری تخصصی افزاره های نمیه رسانا دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سید هدی قریشی دکتری تخصصی الکترونیک قدرت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حبیب الله آذرنگ دکتری تخصصی مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
فرید صمصامی خداداد دکتری تخصصی مخابرات دانشگاه فناوری های نوین آمل
فخر الدین نظری دکتری تخصصی الکترونیک دانشگاه فناوری های نوین آمل
سید اسمعیل نقیبی دانشجوی دکتری
برق قدرت
برق منطقه ای مازندران
عایشه قره توقه کارشناسی ارشد
برق قدرت
برق منطقه ای مازندران
فردین عنایتی
برق قدرت برق منطقه ای مازندران
سید محمد کاظم نژاد
دانشجوی دکتری
برق قدرت
مدیر دفتر سازماندهی و بهبود روش ها در شرکت برق منطقه ای مازندران
ایرج احمدی دکتری تخصصی
برق قدرت
عضو هیات علمی دانشگاه علم و فناوری بهشهر
تقی بارفروشی دکتری تخصصی
برق قدرت
عضو هیات علمی دانشگاه نوشیروانی بابل
رزم آرا ذاکری فر دانشجوی دکتری
تولید پراکنده برق
مدیردفترتولید پراکنده برق مازندران
هادی یوسفی دانشجوی دکتری
شرکت توزیع نیروی برق مازندران
محمد فیروزیان دکتری تخصصی
برق قدرت
استاد دانشگاه و عضو هیات علمی سازمان نظام مهندسی
بردیا بهنیا دکتری تخصصی
صنایع
رئیس گروه معماری سازمانی
شه روز نصیریان
دکتری تخصصی

دانشگاه علوم و فنون مازندران
میلاد ربیعی
دکتری تخصصی

دانشگاه علوم و فنون مازندران
باقر رحیم پور
دکتری تخصصی

دانشگاه علوم و فنون مازندران
مهدی گل سرخ تبار امیری
دکتری تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مرتضی بابازاده
دکتری تخصصی
نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
نبی اله رمضانی
دکتری تخصصی
برق دانشگاه علم و فناوری مازندران
سید سهراب صابری مقدم
دکتری تخصصی
برق
دانشگاه علم و فناوری مازندران
حسین نعمت زاده
دکتری تخصصی
نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
ابراهیم اکبری
دکتری تخصصی
نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
میر سعید حسینی
دکتری تخصصی
نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه1:

مازندران - قائمشهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

 تلفن : 09112287554   نمابر : 01142155116

پست الکترونیک: qceec@qaemiau.ac.ir

مسئول دبیرخانه : حبیب اسماعیل زاده رستم

مدیر پژوهش دانشگاه: دکتر امیر مرزبان

آدرس دبیرخانه 2:

ساری - میدان امام - شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان - ساختمان نور - دفتر انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه مازندران

تلفن و نمابر: 01133360804


تاریخ های مهم / Important Datesمهلت ارسال متن کامل مقاله (Full Paper): 15 آبان 1397

تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 25 آبان 1397

تاریخ برگزاری همایش: 30 آبان1397محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی